Make your own free website on Tripod.com

ชมรมผู้ค้าสลากเลขท้ายแห่งประเทศไทย (หวยบนดิน)

The Digit Lotto Dealer Group of Thailand (DLD)

   
 
HOME WOBBORD LINK

ความหมายของสลากกินรวบ, สลากกินแบ่ง

ประเพณีีการจ่ายรางวัล

การตีความหลักกฎหมาย

อำนาจของกฤษฏีกา

อำนาจของราชบัณฑิตยสถาน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สลากสากลพื้นฐาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากการกุศลที่ผ่านมา
ตัวอย่างสลากกินรวบ
ข้อสรุป(เพื่อง่ายแก่การเข้าใจ)

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ให้รับปรึกษาความเห็นทางกฎหมาย      

( ที่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ) มิได้มีอำนาจตีความคำศัพท์ที่สวนทางกับ

อำนาจที่กฎหมายบังคับของราชบัณฑิตยสถาน

ข้อเสนอ   

ควรขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะประชุมใหญ่อีกครั้ง  โดยแนบข้อเท็จจริงไปให้ครบถ้วนหรือฟ้องเป็นคดีให้ศาลตัดสิน