Make your own free website on Tripod.com

ชมรมผู้ค้าสลากเลขท้ายแห่งประเทศไทย (หวยบนดิน)

The Digit Lotto Dealer Group of Thailand (DLD)

   
 
HOME WOBBORD LINK

ความหมายของสลากกินรวบ, สลากกินแบ่ง

ประเพณีีการจ่ายรางวัล

การตีความหลักกฎหมาย

อำนาจของกฤษฏีกา

อำนาจของราชบัณฑิตยสถาน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สลากสากลพื้นฐาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากการกุศลที่ผ่านมา
ตัวอย่างสลากกินรวบ
ข้อสรุป(เพื่อง่ายแก่การเข้าใจ)

 

การที่จะบัญญัติกฎหมาย

นอกจากจะต้องคำนึงถึงสถาบันที่มีอำนาจที่แท้ตชจริงตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1 หลักประเพณี ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ประชาชนคนไทยนิยมประพฤติสืบ ๆ กันมา จนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม ที่ภาษากฎหมาย เรียกว่า"ประเพณี" หรือ "จารีตประเพณี"

2 หลักนิติธรรม
หรือหลักพื้นฐานของกฎหมาย หรือหลักความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

3 หลักประชาธิปไตย
คือ หลักของการยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ มิใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือคนส่วนน้อยโดยเฉพาะที่คนกระทำความผิดอาญาข้อหาฐานเป็นกบฎ
จะตรารัฐธรรมนูญ ตรากฎหมาย หรือจะบัญญัติศัพท์ภาษาไทยขึ้นมาใช้ และให้คนไทยทั้งชาติต้องปฏิบัติตาม