Make your own free website on Tripod.com

ชมรมผู้ค้าสลากเลขท้ายแห่งประเทศไทย (หวยบนดิน)

The Digit Lotto Dealer Group of Thailand (DLD)

   
 
HOME WOBBORD LINK

ความหมายของสลากกินรวบ, สลากกินแบ่ง

ประเพณีีการจ่ายรางวัล

การตีความหลักกฎหมาย

อำนาจของกฤษฏีกา

อำนาจของราชบัณฑิตยสถาน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สลากสากลพื้นฐาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากการกุศลที่ผ่านมา
ตัวอย่างสลากกินรวบ
ข้อสรุป(เพื่อง่ายแก่การเข้าใจ)

ความหมาย

ในปีพ.ศ. 2477 ราชบัณฑิตยสถานได้รับโอนงานชำระปทานุกรม ซึ่งในหนังสือปทานานุกรมที่จัดพิมพ์ในปีพ.ศ.2502 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

สลากกินแบ่ง น. สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดนผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร.

สลากกินรวบ น. สลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด.

หวย น. การพนันอย่างหนึ่ง ใช้ออกตามตัวหนังสือ หรือตัวเลข

ส่วน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546
ได้ให้ความหมายของคำว่าสลากกินแบ่ง และสลากกินรวบไว้ดังนี้ว่า

สลากกินแบ่ง น. สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีที่กำหนด , ลอตเตอรี่ หวย หรือหวยเบอร์ก็เรียก.

สลากกินรวบ น. สลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด.

ดังนั้นสลากเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ไม่ได้จ่ายสิ่งของเป็นรางวัลจึงไม่ถือว่า สลาก 3 ตัว 2 ตัวเป็นสลากกินรวบ