Make your own free website on Tripod.com

ชมรมผู้ค้าสลากเลขท้ายแห่งประเทศไทย (หวยบนดิน)

The Digit Lotto Dealer Group of Thailand (DLD)

   
 
HOME WOBBORD LINK

ความหมายของสลากกินรวบ, สลากกินแบ่ง

ประเพณีีการจ่ายรางวัล

การตีความหลักกฎหมาย

อำนาจของกฤษฏีกา

อำนาจของราชบัณฑิตยสถาน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สลากสากลพื้นฐาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากการกุศลที่ผ่านมา
ตัวอย่างสลากกินรวบ
ข้อสรุป(เพื่อง่ายแก่การเข้าใจ)

คำอธิบายสลากเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว   สลากกินแบ่ง  หรือ  สลากกินรวบ

ก.  วัตถุประสงค์

 • เพื่อจำแนกชี้ชัด  เงื่อนไขการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยที่กฎหมายรับรอง
 • เพื่อศึกษาการครอบคลุมของ  พรบ. สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล  พ. ศ. 2517
 • เพื่อให้การแก้ไขร่าง  พรบ. สนง  สลากกินแบ่ง  พ.ศ......  ถูกต้องไม่กำกวม

ข.   หลักการ

 • ภาษา  เป็นสื่อกลางที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของคนในสังคม
 • ภาษาไทย  เป็นภาษาวิชาการที่กฎหมายไทยบังคับให้ใช้ลำดับแรกมาโดยตลอด
 • ราชบัณฑิตยสถาน (เริ่มตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 ก่อน พรบ.การพนัน พ.ศ. 2478)  เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดย พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544  มีอำนาจ....การจัดทำพจนานุกรม.,..การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่างๆ...ตามมาตรา 7(5)   และ7(6)....กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย....
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลวท. 11 ก.ค. 2545  เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด  เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  ที่หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ

ค.   นิยาม

 • ตามพจนานุกรม พ.ศ. 2493 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2502 (ก่อน พรบ. สนง.สลาก พ.ศ. 2517)
 • สลาก (สะหลาก)  น.  ฉลาก  เครื่องหมายใช้แทนสิ่งของ  สำหรับใช้ในการเสี่ยงทาย  เป็นต้น  วัตถุที่ใช้ในการเสี่ยงโชค  (ป.;ส.  สลาก)     สลากกินแบ่ง  น.  สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค   โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร,       สลากกินรวบ  น.  สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชค   โดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด
 • ตามพจนานุกรม พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 (ก่อนโครงการ  สลากเลขท้ายฯ)
 • สลาก (สะหลาก)  น.  สิ่งเช่น  ติ้ว  ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็กๆเป็นต้น  ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย  เป็นต้น  เช่น สลากภัต;  ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่าสลากยา, ฉลาก ก็ว่า (ป.; ส. สลาก)   สลากกินแบ่ง  น.สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค  โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด,  ลอตเตอรี่  หวย  หรือ  หวยเบอร์  ก็เรียก.     สลากกินรวบ  น.  สลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชค   โดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด

 

ง.   ขยายความจาก  พจนานุกรม

  • สลากที่รับรางวัลในการเสี่ยงโชคมีเพียง  2 ชนิดเท่านั้น  คือสลากกินแบ่ง และ สลากกินรวบ     สลากกินรวบมีสิ่งของเป็นรางวัล  ผู้จำหน่ายเก็บรวบเงินที่ขายไว้ทั้งหมด  ไม่แบ่งมาจ่ายเป็นรางวัล   เช่นสลากกาชาดตามตัวอย่าง1   โดยสิ่งของสินค้าอาจได้รับบริจาคหรือซื้อลดมาเพื่อการกุศล  แต่กาชาดต้องการออกสลากเพื่อถือเงินสด          ส่วนสลากกินแบ่งเป็นชนิดที่จ่ายรางวัลเป็นเงินในการเสี่ยงโชคมาตั้งแต่ฉบับแรก  เป็นการพนันมากกว่าการกุศล  ตามตัวอย่าง2  (และผู้ขายปลีกชักส่วนลดเป็นกำไร   สนง.สลากฯเป็นผู้ผลิตและขายส่งสินค้า) สาระสำคัญหลัก  ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด   คือ  สิ่งตอบแทนในการจ่ายรางวัลที่แตกต่างกัน
  • ฉะนั้น  พรบ. สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517   จึงไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะออกสลากชนิดที่จ่ายรางวัลเป็นสิ่งของหรือสลากกินรวบตั้งแต่ต้น   เพราะอาจยุ่งยากในการจัดการ  ไม่นิยม  จึงไม่ได้ตั้งชื่อไว้กว้างๆว่า....พรบ. สนง. สลาก  พ.ศ. 2517 หรือ....พรบ. สนง. สลากรัฐบาล  พ.ศ. 2517    เนื่องจากพจนานุกรมขณะนั้นได้นิยามคำว่า  สลากกินแบ่ง ไว้ชัดเจน(ว่าคือสลากชนิดที่แบ่งเงินที่ขายมาเป็นรางวัล  ชักส่วนลดเป็นกำไรและมิได้จ่ายรางวัลเป็นสิ่งของ  มิได้รวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด      ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องนิยามคำว่าสลากกินแบ่งไว้   ทั้งใน พรบ. การพนัน พ.ศ. 2478   และใน   พรบ. สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ด้วย
  • โดยทั่วไปมักเรียกสลากกินแบ่งว่า...หวย...เช่นหวยบนดิน   ซึ่งสลากกินแบ่งพื้นฐานของสหพันธ์สลากกินแบ่งโลกมี  5 ประเภท  ได้แก่  1.สลากแบบธรรมดา   2.สลากล็อตโต   3.สลากแบบขุด   4.สลากตัวเลข   และ5.สลากโตโต้   ซึ่งสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว คือชนิดที่ 4  สลากตัวเลข(The Number Game)  ตามคำอธิบายจากหนังสือครบรอบ 60 ปี  สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2542
  • สลากกินแบ่งไม่จำเป็นต้องมีเลข 6 หลัก  เพราะแล้วแต่ ...วีธีการที่กำหนด.....ตามคำนิยามในพจนานุกรม  สลากกินแบ่งที่ออกภายใต้การบังคับของ พรบ. สนง. สลากกินแบ่ง 2517  และ พรบ. การพนัน 2478 เคยออกที่เป็นเลข 7 หลัก  และในประวัติก็เคยออกสลากกินแบ่ง 4 หลัก,  5  หลัก  มาแล้ว
  • แต่ถ้าหากร่างแก้ไข พรบ. สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ......มีการเพิ่มตำว่าสลากกินรวบ   ก็อาจจะมีประเด็นโต้แย้งได้ในภายหลัง
  • ยังไม่พบว่ามีหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายในการบัญญัติศัพท์ใหม่  หรือบัญญัติสวนทางกับพจนานุกรม  กรณีที่มิได้ให้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมาย  อันจะทำให้การสื่อความไม่มีขอบเขต  ยุติ  เป็นธรรม

จ.   ขยายความจาก  พรบ. สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517

 • วัตถุประสงค์ในมาตรา  5(1)  ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล   ซึ่งมิได้เขียนว่าจะต้องเข้าบังคับตามมาตรา 22   และ  ในมาตรา  22  ก็มิได้เขียนให้บังคับมาตรา  5(1)     จึงอาจพิจารณาได้ว่า   หากสนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล  ออกสลากหลายๆประเภทตามข้อ  ง. (3)   ผลรวมของรายได้จะต้องจัดสรรตามมาตรา  22  น่าจะถูกต้องกว่า  หรือหากเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 5(3) ที่ออกโดยบังคับตาม พรบ.การพนัน 2478  ก็มิจำต้องเข้าบังคับตามมาตรา 22  แต่มาเข้าบังคับตามมาตรา 23 แทน
 • ตามปกติที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป  ศัพท์ภาษาไทยคำใคที่มิได้มีคำนิยามเฉพาะไว้ในกฎหมาย   จะต้องใช้คำนิยามในพจนานุกรมเป็นหลักอ้างอิงที่ตรงกัน   หากหน่วยงานอื่นไปนิยามเอาเองโดยกฎหมายมิได้ให้อำนาจไว้    ย่อมเกิดความเข้าใจที่แตกต่างสับสน   การตีความตลอดถึงการบังคับใช้ที่ผิด   ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เช่น  หากฟ้องศาลว่า นาย ก เก็บ นาย ข แต่คำว่าเก็บมิได้มีความหมายว่าทำให้ตาย  หรือ  ฆ่า   หรือ  กรณี  หากจำแนกปลาไหลว่า เป็นงูประเภทหนึ่งจากการดูรูปร่าง  แทนการดูแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นต้น 

ฉ.   กฎหมายที่ใช้ในการออกสลากกินแบ่งได้
1. พรบ. สนง. สลากกินแบ่ง  พ.ศ.  2517  เรียกว่า.....สลากกินแบ่งรัฐบาล......หรือ  สลากรัฐบาล  ด้านหลังสลากจะมีอัตราการจ่ายรางวัลเป็นเงิน  ดำเนินการโดยสนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล 
2. พรบ. การพนัน พ.ศ. 2478  เรียกว่า.....สลากกินแบ่งการกุศล....หรือ  สลากฯลฯ.....ด้านหลังสลากจะมีอัตราการจ่ายรางวัลเป็นเงิน  โดยทั่วไปจะพิมพ์แจ้งว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว  ดำเนินการโดยสนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล   องค์กรการกุศลเป็นผู้รับประโยชน์

ช.   กฎหมายที่ใช้ในการออกสลากกินรวบได้
มีเพียงพรบ. การพนัน พ.ศ. 2478 เท่านั้น   ด้านหลังสลากจะมีอัตราการจ่ายรางวัลเป็นสิ่งของ  เช่น  ทองคำ  รถยนต์  ฯลฯ   โดยทั่วไปจะพิมพ์แจ้งว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว  มีประวัติการออกโดยกาชาดเป็นส่วนใหญ่   แต่ก็เคยมีที่ออกโดย สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล  คือสลากที่ออกเนื่องในงานกาชาด  สลากนำโชคเป็นต้น   แต่ไม่เคยพิมพ์ว่าเป็นสลากกินรวบเลย  เนื่องจากจะมองว่าเอาเปรียบ  หรือ สื่อในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย

ซ.   คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน   ของสำนักงานสอบสวนและนิติการ   กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย    หน้า  307
                สลากกกินแบ่ง-สลากกินรวบ
                หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
                สลากกินแบ่ง  ในฉบับภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า  Lottery  คือการรวมทุนกันซื้อสลากได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใด  ก็เอาเงินนั้นมาหักค่าใช้จ่ายออกแล้วแบ่งออกเป็นรางวัลต่าง ๆ โดยการเสี่ยงโชค
                สลากกินแบ่งเป็นลักษณะของการเล่นเสี่ยงโชคชนิดที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดจำหน่ายสลากยาวนานกว่าการพนันชนิดอื่น ๆ สลากเรียงเบอร์ทุกหมายเลขมีโอกาสที่จะถูกได้หลายรางวัล แต่ละรางวัลมีสลากหลายหมายเลขด้วยกัน  สลากขายไม่หมดจะลดรางวัลลงตามส่วนในการออกรางวัลนั้น  อาจทำการเสี่ยงโชคได้หลายวิธี  ส่วนเครื่องอุปกรณ์ในการเล่นตลอดจนวิธีการออกสลากที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว  ก็คือสลากกินแบ่งของรัฐบาลที่ออกในปัจจุบัน
                สลากกินรวบ  ในฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า  Raffle  คือการออกตั๋วสลากมีจำนวนจำกัด  เพื่อเสี่ยงเอาโชคเอาสิ่งของอย่างหนึ่ง  และเจ้าของสิ่งนั้นเป็นผู้ที่ได้รับเงินที่ขายตั๋วสลากทั้งหมด  เช่น  ออกสลาก 3000 ฉบับ  ฉบับละ 1  บาท  สำหรับรถยนต์คันหนึ่ง  ผู้ซื้อถูกก็ได้รถยนต์ไปคันเดียว
                สลากกินรวบ  เป็นลักษณะของการเล่นเสี่ยงโชคที่คล้ายคลึงเกี่ยวกับการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง  คือมิได้จำกัดวิธีการเสี่ยงโชค  ต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดจำหน่ายสลาก  สลากทุกใบมีโอกาสถูกได้หลายรางวัลส่วนข้อที่แตกต่างออกไป  คือทุกรางวัลของสลากกินรวบมีโอกาสถูกได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น  รางวัลตั้งไว้ลดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น  การออกสลากเบอร์รถยนต์  แหวนเพชร  นาฬิกา  เป็นต้น
                การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นลักษณะของการเล่นเสี่ยงโชคที่คล้ายคลึงกับการเล่นการพนันสลากกินรวบ คือ  ไม่จำกัดขอบเขตของการเล่นเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกได้หลายรางวัล  ทุกรางวัลมีโอกาสถูกได้เพียงหมายเลขเดียว  ส่วนข้อที่แตกต่างออกไปคือการเล่นชนิดนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเสียสละเวลาจัดจำหน่ายนานนัก  อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้สลากด้วย  เช่น
                ผู้จัดให้มีการเล่นเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาขีดเส้นเอาไว้หลายๆเส้น  ในจำนวนเส้นเหล่านี้มีอยู่เส้นหนึ่งเขียนคำว่าได้หรือถูกเอาไว้  อีกเส้นหนึ่งเขียนคำว่าฟรี  ส่วนเส้นที่เหลือเขียนคำว่าจ่าย  พับหางกระดาษที่เขียนซ่อนเอาไว้  เมื่อผู้จัดให้มีการเล่นทำกระดาษแผ่นนี้เรียบร้อยแล้ว  ก็บอกพรรคพวกที่จะร่วมเล่นให้ช่วยซื้อตามแต่จะตกลงกันไว้ว่าเป็นเส้นละเท่าใด  ใครเลือกเอาเส้นไหนเขียนชื่อกำกับไว้  เส้นรายชื่อของใครไปตกคำว่าฟรี  หรือจ่าย  ก็มอบสินพนันในการเล่นให้กับผู้ที่มีชื่อปลายของเส้นคำว่าได้  คือสินพนันให้กับผู้ที่มีปลายเส้นไปตกคำว่าฟรี  ส่วนรายชื่อผู้ที่ปลายเส้นไปตกคำว่าจ่ายตก  ก็เสียเดิมพันนั้นไป  เป็นต้น