Make your own free website on Tripod.com

ชมรมผู้ค้าสลากเลขท้ายแห่งประเทศไทย (หวยบนดิน)

The Digit Lotto Dealer Group of Thailand (DLD)

   
 
HOME WOBBORD LINK

ความหมายของสลากกินรวบ, สลากกินแบ่ง

ประเพณีีการจ่ายรางวัล

การตีความหลักกฎหมาย

อำนาจของกฤษฏีกา

อำนาจของราชบัณฑิตยสถาน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สลากสากลพื้นฐาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากการกุศลที่ผ่านมา
ตัวอย่างสลากกินรวบ
ข้อสรุป(เพื่อง่ายแก่การเข้าใจ)
สลากบำรุงการกุศล

1.

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : สมทบทุนสร้าง "ตึกกัลยาณิวัฒนา"
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาล
และอำนวยประโยชน์ในการถวายการดูแลรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุและสามเณรอาพาธ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ตรวจรักษาประชาชนผู้ป่วยโรคไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการผ่าตัดเปลี่ยนไต
เป้าหมายรายได้ : 150 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 9 ตุลาคม 2537 รวม 1 งวด

2.

 

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งกองทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยนำดอกผลไปใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกข์ยาก
เดือดร้อนในสังคม และนำดอกผลบางส่วนสมทบกับกองทุนและโครงการต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 9 พฤศจิกายน 2537 รวม 1 งวด
3. มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่ออนุรักษ์อากาศยานในอดีตให้สามารถคงสภาพการบินเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอากาศยานไทยในอนาคต
และได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การบินของประเทศไทย
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมทักษะ
ทางด้านวิศวกรรมการบินให้แก่เยาวชนของชาติ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 9 ธันวาคม 2537 รวม 1 งวด
4.
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยและเพื่อหารายได้สำหรับใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 และนำรายได้อีกส่วนหนึ่งจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาการกีฬาของชาติ
เป้าหมายรายได้ : 310.08 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 31 พฤศจิกายน 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 มกราคม - 1 กันยายน 2538 รวม 15 งวด
 5.
 
สภากาชาดไทย
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย
เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2538 รวม 2 งวด
6. ทบวงมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช
เป้าหมายรายได้ : 300 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 3 มกราคม 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 มีนาคม - 16 พฤษภาคม และ 1 กันยายน 2538 รวม 7 งวด
7.
 
มูลนิธินพรัช รัตนโกสินทร์
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินพรัชรัตนโกสินทร์
ในการหารายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยโรคมะเร็ง การให้การรักษาผู้ป่วยอนาถา การวิจัยต่อมไร้ท่ออื่น ๆ
และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าทางการแพทย์ของศูนย์สิริกิติ์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 13 ธันวาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 , 16 มิถุนายน 2538 รวม 2 งวด
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในชนบทและผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคโทรนิคส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เป้าหมายรายได้ : 403 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 18 เมษายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2538 รวม 4 งวด
9. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนกองทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
จัดตั้งกองทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
โดยนำดอกผลไปใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนในสังคม และนำดอกผลบางส่วน
สมทบกับกองทุนและโครงการต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์เพิ่มเติม จากครั้งแรก
เป้าหมายรายได้ : 22 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 กันยายน 2538 รวม 1 งวด
10. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : สมทบทุนสร้าง "ตึกกัลยาณิวัฒนา" พร้อมอุปกรณ์การแพทย์
สมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ณ โรงพยาบาลสงฆ์
เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาล และอำนวยประโยชน์ในการถวายการดูแลรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุและสามเณรอาพาธ
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาประชาชนผู้ป่วยโรคไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และการผ่าตัดเปลี่ยนไตและจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม จากงวดแรก
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 กันยายน 2538 รวม 1 งวด
11. ทบวงมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้ให้แก่โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการดำเนินงาน โครงการทันตกรรม
เพื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอาสทางสังคม โดยให้การรักษาพยาบาลแก่คนไข้ปากแหว่ง เพดานโหว่ การเจริญผิดปกติ
ของกระดูกขากรรไกร และใบหน้า ฯลฯ ของผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนโดยทั่วไป
โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 13 มิถุนายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 - 16 ตุลาคม 2538 รวม 2 งวด

12.

 

มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ
เพื่ออนุรักษ์อากาศยานในอดีตให้สามารถคงสภาพการบินเพื่อใช้เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาอากาศยานไทยในอนาคต
และได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การบินของประเทศไทย
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมทักษะ
ทางด้านวิศวกรรมการบินให้แก่เยาวชนของชาติ (เพิ่มเติม)
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 - 16 พฤศจิกายน 2538 รวม 2 งวด
13. กระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ : สร้างอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร เฉลิมพระบารมี 50 ปี ให้เป็นที่ทำการถาวรของสถาบันฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทางของราชวิทยาลัย และวิทยาลัยของกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัณฑูร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เป้าหมายรายได้ : 200 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 22 สิงหาคม 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 , 16, 30 ธันวาคม 2538 รวม 3 งวด
14. ทบวงมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างตึก เจ้าฟ้ามหาจักรี และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมายรายได้ : 250 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 20 มิถุนายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2539 รวม 4 งวด
15. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
วัตถุประสงค์ : หารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในชนบทและสำหรับผู้ป่วยเด้กในโรงพยาบาล
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคโทรนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพิ่มเติมจากครั้งก่อน
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 18 เมษายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 มีนาคม - 1 เมษายน 2539 รวม 2 งวด
16. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ในการฝึกอบรมเกษตรและผู้ยากไร้ทั่วประเทศ ให้มีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 5 กันยายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2539 รวม 2 งวด
17.   กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : โครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี
เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติ ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์บำบัด รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทั้งร่างกายและทางจิตใจแห่งแรกในประเทศไทย
เป้าหมายรายได้ : 312 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 19 กันยายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2539 รวม 5 งวด
18. กระทรวงกลาโหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
เป้าหมายรายได้ : 150 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 - 16 สิงหาคม 2539 รวม 2 งวด
19. กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย
โดยหารายได้จัดตั้ง มูลนิธิแพทย์แผนไทยพัฒนาให้ป็นศูนย์กลางการพัฒนา การประสานงานการสนับสนุนและความร่วมมือ
ด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขให้เป้นมรดกของชาติให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้นไป
เป้าหมายรายได้ : 300 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1, 16 กันยายน 2539 รวม 2 งวด
20. กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ตึกมหิตลาธิเบศร์และพัฒนาทางด้านวิชาการวิจัย
จัดตั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ตึกมหิตลาธิเบศร์ และพัฒนาทางด้านวิชาการวิจัยจัดตั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
เป้าหมายรายได้ : 200 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 13 มิถุนายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 ตุลาคม 2538 - 16 กุมภาพันธ์ 2539 รวม 10 งวด
21. สภากาชาดไทย
วัตถุประสงค์ : สภากาชาดไทย
เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
เป้าหมายรายได้ : 300 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 5 กันยายน 2538
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 2539 รวม 9 งวด
22. กระทรวงกลาโหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดสร้างพระบรมธาตุกาญจนาภิเษก (พระสถูปเจดีย์ เขาค้อ)
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและจัดตั้งศูนย์ประสานงานบ้าน วัด เยาวชน รวม 76 แห่งทั่วประเทศ
เป้าหมายรายได้ : 109 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2539 รวม 3 งวด
23. ศูนย์โรคหัวใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป้าหมายรายได้ : 150 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2539 รวม 5 งวด
24. กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มเติมโครงการ จัดตั้งกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางแพทย์แผนไทยต่อไป
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2539 รวม 5 งวด
25. มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์อากาศยานในอดีต
ให้สามารถคงสภาพการบิน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอากาศยานไทยในอานาคต และได้ร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การบินของประเทศไทย
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
และเสริมทักษะทางด้านวิศวกรรมการบินให้แก่เยาวชนของชาติอีกครั้งหนึ่ง
เป้าหมายรายได้ : 200 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2537
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 พฤศจิกายน 2539 รวม 1 งวด
26. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
กรมประชาสงเคราะห์เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์
และหน่วยงานที่ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกอาชีพและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายรายได้ : 300 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1, 16 ธันวาคม 2539 รวม 2 งวด
27. กระทรวงกลาโหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มเติมในการจัดสร้างพระบรมธาตุกาญจนภิเษก (พระสถูปเจดีย์เขาค้อ)
และพัฒนาวัดวิชมัยปุญญาราม
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานบ้าน วัด เยาวชน รวม 76 แห่ง ทั่วประเทศ
เป้าหมายรายได้ : 109 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2539 รวม 3
28. การกีฬาแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : โครงการส่งเสริมกีฬาของชาติ
เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยให้แพร่หลาย
ครอบคลุมไปถึงระดับท้องถิ่น
เป้าหมายรายได้ : 2,000 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 กรกฎาคม 40 - 16 กุมภาพันธ์ 41 รวม 16 งวด
29. มูลนิธิขาเทียม
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนงานของมูลนิธิขาเทียม
โดยการหารายได้จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค้นคว้าวิจัยพัฒนา
คุณภาพขาเทียม โดยใช้วัสดุในประเทศ
เป้าหมายรายได้ : 100 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2539 รวม 3 งวด
30. กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
(โครงการก่อสร้างศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว)
โดยหารายได้ไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ
และด้านสังคมของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
เป้าหมายรายได้ : 115 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 30 ธันวาคม 2539 - 1 กุมภาพันธ์ 2540 รวม 3 งวด
31. กระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้ในการจัดสร้างหอรัษฎากรณ์พิพัฒน์
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงการคลัง
เป้าหมายรายได้ : 200 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2540 รวม 4 งวด
32. กระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ : โครงการเสมาพัฒนาชีวิต
เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการเสมาพัฒนาชีวิตตามนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหา
การใช้แรงงานเด็ก และโสเภณีเด็ก โดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่จบชั้น ม.6 ให้มีโอกาสศึกษาต่อ และเด็กที่มีอัตราการเสี่ยง
สูง ให้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์เน้นการป้องกันภัยเพื่อให้อนาคตแก่ยุวสตรี
เป้าหมายรายได้ : 150 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2540 รวม 3 งวด
33. สภากาชาดไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
เป้าหมายรายได้ : 150 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2540 รวม 3 งวด
34. คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
เป้าหมายรายได้ : 300 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2540 รวม 6 งวด
35. มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบด
วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอกของคณะแพทยศาสตร์
โดยหารายได้สมทบทุนสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป้าหมายรายได้ : 400 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 มีนาคม - 16 เมษายน 2541 รวม 4 งวด
36. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
ของกรมประชาสงเคราะห์เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์
และหน่วยงานที่ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกอาชีพและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายรายได้ : 70 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 ตุลาคม 2540 รวม งวด
37. กระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ : โครงการเสมาพัฒนาชีวิต (เพิ่มเติม)
เพื่อหารายได้เพิ่มเติมสนับสนุนโครงการเสมาพัฒนาชีวิตตามนโยบายรัฐบาล ในการขยายโอกาสทางการศึกษา
และการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และโสเภณีเด็ก โดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่จบชั้น ม.6 ให้มีโอกาสศึกษาต่อ
และเด็กที่มีอัตราการเสี่ยงสูงให้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์ เน้นการป้องกันภัยเพื่อให้อนาคตแก่ยุวสตรี
เป้าหมายรายได้ : 450 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 พฤศจิกายน 40 - 16 กุมภาพันธ์ 2541 รวม 8 งวด
38. กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เพิ่มเติม)
โดยหารายได้ไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ด้านการแพทย์ การศึกษา
อาชีพ และด้านสังคมของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
เป้าหมายรายได้ : 150 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2541 รวม 3 งวด

39.

 

สภากาชาดไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งกองทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา และเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
เป้าหมายรายได้ : 5,000 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 16 มิถุนายน - 30 ธันวาคม 2541 รวม 14 งวด
40. ทบวงมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารตรวจโรคโรงพยาบาลรามาธิบดี
เป้าหมายรายได้ : 400 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 1 กันยายน - 16 ธันวาคม 2541 รวม 8 งวด
41. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ (ปปส.)
วัตถุประสงค์ : จัดสร้างลานกีฬาป้องกันยาเสพติดทั่วประเทศ
เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการจัดหาลานกีฬาสำหรับเยาวชนรวมทั้งโครงการเพื่อสุขภาพและป้องกันยาเสพติด
และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดขอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักนายกรัฐมนตรี
เป้าหมายรายได้ : 200 ล้านบาท
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 2 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2541 รวม 4 งวด
42. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นทุนเล่าเรียนหลวงให้แก่นักเรียนทุน
โดยหารายได้สนับสนุนโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนทุน
ไปศึกษายังต่างประเทศ
  43 กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งกองทุนมูลนิธิป้องกันยาเสพติดระดับจังหวัด
เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนมูลนิธิป้องกันยาเสพติดระดับจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายรายได้ : 300 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 11 มิถุนายน 2539
  44 กระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดตั้งโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสวันกาญจนาภิเษก
โดยจัดสร้างอาคารในโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ
เป้าหมายรายได้ : 1,500 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ : 27 สิงหาคม 2539
งวดที่ดำเนินการออกสลากบำรุงการกุศลให้ : 30 ธันวาคม 2539 - 16 มิถุนายน 2540 รวม 12 งวด